Членство в ББКЕ

Управителният Съвет e определил следните критерии за приемане на нови членове в Българската Браншова Камара на Енергетиците:

  1. Основно предмета на дейност да бъде насочен в енергетиката и нейните отрасли.
  2. Поръчителство от 3 фирми, членове на ББКЕ.
  3. Декларация от кандидатите, че приемат Устава на ББКЕ.
  4. Референции от фирми.
  5. На новоучредени фирми, свързани с енергетиката, изискванията по т.1 до т.4 не се вземат под внимание. Решението за членството в ББКЕ се взема от членовете на УС с квалифицирано мнозинство.
  6. Ръководството на фирмата или упълномощеното от него лице трябва да бъде правоспособно в областта на енергетиката.
  7. Попълнена молба за членство по образец. » образецът може да изтеглите от тук (като word документ - 27.5 KB)

Членовете на ББКЕ могат да превеждат членския си внос по сметка:

ОББ - АД, клон "Княгиня Мария Луиза",
София, бул. "Мария Луиза" № 70
IBAN: BG 03 UBBS 84231010909210
BIC: UBBS BG SF

Критерии за членство в ББКЕ
Молба за членство в ББКЕ